Loading...
Početna2018-09-19T14:18:32+00:00
Uslovi korišćenja portala /Terms of use
UPUSTVO ZA PRETRAGU PORTALA / HOW TO SEARCH THE PORTAL
UPUTSTVO ZA PRETRAGU KATALOGA / HOW TO SEARCH CATALOGS

The portal is bilingual, for text in english please scroll down.
Portal je dvojejezičan, za tekst na engelskom idite na donji deo strane.

DIGITALIZOVANI ARHIV BITEFA

Pozorište u dvadeset prvom veku zauzima sasvim novo mesto u javnom dijalogu. Nove tehnologije preuzimaju mnoge od funkcija drugih, pa i umetničkih medija, koji sa svoje strane moraju uvažiti osobenosti savremenih načina komunikacije koje sobom nose nov doživljaj vremena, prostora i sveta uopšte. Kultura i umetnost, kao živi segmenti duhovnog identiteta na nacionalnom ali i internacionalnom nivou, u uslovima najšire dostupnosti informacija, u obavezi su da svet saznaju na nov i osobit način, u skladu sa izmenjenim parametrima, vrednostima i jezikom.

Potrebni su sistematski napori da se u novim društvenim uslovima podstiču, neguju i ostvaruju inovativni umetnički sadržaji i savremena komunikacija u pozorištu. Upoznavanje sa već ostvarenim kao i rad na novom teatru mora se bazirati na savremenom – digitalnom beleženju i protoku informacija. Obzirom na vremensku distancu jasno markiranu prelaskom u novi vek i milenijum, neophodno je zaokružiti iskustva proteklih pet dekada.

BITEF teatar nije samo davalac sadržaja. Istovremeno kreira jedinstveno mesto pristupа digitаlizovаnoj kulturnoj grаđi Festivala kroz projekte (35 godina BITEFA na CD-romu (35. BITEF), Nebo nad BITEFOM (49. BITEF), BITEF nad Parizom (51. BITEF)), a na 52. izdanju festivala jednim modernim retrospektivnim on-line katalogom BITEFA daće uvid u sistematizovane umetničke tokove i pružiće kompetentan komentar na protekli period sveta u promeni.

Na poslednje pomenutom projektu Univerzitetska biblioteka ,,Svetozar Marković“ je strateški partner BITEF teatra u oblastima digitalizacije materijala vezanih za prethodne Festivale, prezentaciju digitalizovane građe široj javnosti i trajno čuvanje digitalizovanih materijala. Projekat ima dugoročni karakter i podrazumeva dopunu budućim materijalima.

Biblioteka je u prethodnom periodu uspešno realizovala desetak projekata od nacionalnog značaja koje je podržalo Mnistarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a koji su vezani za digitalizaciju i digitalne tehnologije, bila je partner u dva značajna CIP ICT-PSP projekta digitalizacije Evropske Komsije, a trenutno je partner u projektu H2020 READ.

Od septembra 2018. godine digitalizovani materijali vezani za prethodne BITEFE dostupni su javnosti na Internet prezentaciji http://digitalniarhivbitefa.unilib.rs koja sadrži četiri veće celine:

Celine vezane za plakate, fotografije i video materijale omogućavaju pregledanje i preuzimanje nekih od najznačajnijih vizuelnih artefakata kulturnog nasleđa Srbije.

U okviru prve celine javnosti su dostupni za pretraživanje, čitanje i preuzimanje svi katalozi (u narednom periodu – i bilteni) prethodno održanih BITEFA. Pored uobičajenih opcija prelistavanja, moguće je pretražiti sve kataloge po rečima koje zadaje korisnik, preuzeti stranice na kojima se nalaze zadate reči ili iskopirati delove teksta. Na ovaj način lako je pronaći artefkate kulture vezane za, na primer, određenog glumca, reditelja ili predstavu. Digitalizacija kataloga BITEFA realizuje se tokom 2018. godine u okviru projekta ,,Pretraživo kulturno nasleđe Srbije: bogaćenje digitalne riznice biserima periodičnih izdanja“ koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Digitalizacijom su katalozi BITEFA postali dostupni širkoj javnosti za čitanje i još važnije korišćenje u svrhe istraživanja, stvranja novih sadržaja i zabavu, a osim toga sačuvani su u digtialnoj formi za buduća pokolenja i postali deo digitalnog kulturnog nasleđa Srbije.

DIGITALIZOVANI ARHIV BITEFA  je on-line izdanje koje istovremeno predstavlja: specifičnu mnografiju Festivala, prestižnog godišnjeg događaja u okvirima grada Beograda, svedočanstvo i prilog kulturnoj politici i kulturnom životu grada i zemlje domaćina, leksikon savremene domaće, evropske i svetske pozorišne umetnosti, uvod u praksu savremene pozorišne umetnosti, pregled tumačenja sveta kroz pozorišnu umetnost, edukativno sredstvo u domenu srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, izvor za naučni rad u akademskim okvirima, instrument u razvijanju i promovisanju kulturne saradanje na regionalnom, evropskom i svetskom nivou i u programima afirmacije svesti o pripadanju svetskim integralnim prostorima, Takođe to je doprinosafirmaciji multikulturnog umetničkog prostora.

mr Vesna Bogunović i dr Adam Sofronjević, inicijatori i koautori projekta

Pored iniciatora i koautora, projekat su omogućili: prof. dr Aleksandar Jerkov, Bojan Nikolić, Vukosav Sredojević, Nikola Smolenski, Matea Mlošević, Nikola Krsmanović, Nemanja Žikić, Dragana Popović, Sandra Spasić, Aleksandra Tica iz Univerzitetske biblioteke ,,Svetozar Marković“ i Miloš Latinović, direktor, Jelena Stojanović i Nenad Šugić iz BITEF teatra.

Zahvaljujemo se svim saradnicima i partnerima BITEF teatra koji su doprineli prethodnim projektima digitalizacije BITEFA: Ani Tomović, Vuku Ršumoviću, Dejanu Miletiću, Srđanu Preleviću i preduzeću NT Soft iz Beograda, Mihajlu Ršumoviću, Aleksandru Kovačeviću, Milanu Ogrizoviću, Iliji Gavriloviću, Katarini Nikić, Lidiji Kostelac, Mateji Rackoviću, Nineti Avramović, Aleksi Mileusniću, Iliji Bajiću, Mirki Janković, Mileni Čukić, Bojani Rakočević, Danijeli Juričev, Elizabeti Petaković, Vanji Žanko, Marinki Tanasković, Miloradu Gavriloviću, Igoru Karaljevu,  Jeleni Bogavac, Vesni Šolti, Mariji Đorđević, Dragani Ivanović, Stanislavi Momčilović, Nataši Ilić, Neveni Mijatović, Ani Stefanović, Filipu Trgovčeviću, Stefanu Rokviću, Bošku Stojanoviću, Marku Živkoviću, Vladimiru Marinkoviću, Radio televiziji Srbije, Filmskim novostima Srbije, mnogobrojnim umetnicima i pozorišnim radnicima iz celog sveta, kao i donatorima i sponzorima koji su sprečili da festivalski materijal brižljivo čuvan polako nagrize vreme i zastareli oblici skladištenja, što bi predstavljalo veliki gubitak i za našu i za svetsku kulturu.

DIGITALISED BITEF ARCHIVE

In the 21st century theatre occupies a novel place in the public dialogue. New technologies take over many functions of other media included the artistic ones which in their turn, need to take heed of the particular modern ways of communication generating a new experience of time, space and the world in general. When information is so widely accessible, culture and arts, as living segments of the national and international spiritual identity, are duty-bound to perceive the world in a new and particular manner in line with changed parameters, values and idiom.

Under these new social conditions systematic effort is needed to encourage, cultivate and realise innovative artistic content and up-to-date communication in theatre. Getting acquainted with the already accomplished and making a new theatre have to be based on modern, i.e. digital recording and flow of information. In view of the time distance clearly marked by the transition into a new century and a new milennium it is necessary to round off the experiece of the past five decades.

BITEF Theatre offers more than mere content. It creates a unique place of access to the difitalised cultural material of the festival via projects (35 years of BITEF on CD-rom (35th BITEF), The Sky over BITEF (49th BITEF), BITEF over Paris (51st BITEF)) and at the 52nd festival it will offer a modern retrospective on-line BITEF catalogue showing systematised artistic trends and a competent commentary of the past period in the changing world.

Svetozar Marković University Library is BITEF Theatre’s strategic partner in the last project helping to digitalise material of earlier festivals, presentation of digitalised material and its lasting conservation. This is a long-term project presuming addition of future material.

The library has previously realised successfully about a dozen nationally significant projects supported by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia relating to digitalization and digital technologies; it has been a partner in two important CIP ICT-PSP  digitalization projects of the European Commission an currently acts as a partner in H2020 READ project.

Digitalised material about earlier BITEFs Iis available as of September 2018 at http:/digitalniarhivbitefa.unilib.rs It is divided into four major parts:

  • Digitalised catalogues
  • Digitalised posters
  • Digitalised photographs
  • Digitalised recordings – inserts from productions in the existing archive of previous festivals.

Parts containing posters, photographs and video material make it possible to review and take over some of the most significant artefacts of Serbia’s cultural heritage.

The first part offers public access for searching, reading and taking over all the catalogues (and bulletins in the near future) of the previous festivals. In addition to the usual option of leafing through, it is possible to search all catalogues by words chosen by the user, take over pages with chosen words or copy parts of the text. It is thus easy to find cultural artefacts concerning e.g. a particular actor, director or production.  BITEF catalogues are digitalized in 2018 within the project entitled Searchable cultural heritage of Serbia: enriching the digital treasure trove with gems of periodical editions supported by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia. The digitalization of BITEF catalogues enables the public at large to read and, even more importantly, to research, create new contents and entertainment and are preserved for future generations becoming part of Serbia’s digital cultural heritage.

The Digitalised BITEF archive is an on-line edition which is equally a specific  monograph of the festival – a prestigious annual event in the city of Belgrade, a testimony and a contribution to the cultural policy and cultural life of the city and host country, a lexicon of the modern domestic, European and world theatre art, an introduction to the practices of the modern theatre, an overview of the theatre’s interpretaion of the world, an educational aid for the secondary, high and higher education, a source for  the academic world, an instrument in the development and promotion of regional, European and worldwide cooperation and endorsement of the awareness of belonging to the worldwide integrative space.Moreover, it contributes also to the endorsement of a multicultural artistic space.

Vesna Bogunović and Adam Sofronjević, project initiators and co-authors

The proejct was also helped by Aleksandar Jerkov, Vukosav Sredojević,  Bojan Nikolić, Nikola Smolenski, Matea Mlošević, Nikola Krsmanović, Nemanja Žikić, Dragana Popović, Sandra Spasić, Aleksandra Tica from the Svetozar Marković Univesity Library and Miloš Latinović, director, Jelena Stojanović and Nenad Šugić of BITEF Theatre.

We should like to thank all associates and BITEF Theatre partners who have contributed to previous BITEF digitalisation projects: AnaTomović, Vuk Ršumović, Dejan Miletić, Srđan Prelević and the company NT Soft in Belgrade, Mihajlo Ršumović, Aleksandar Kovačević, Milan Ogrizović, Ilija Gavrilović, Katarina Nikić, Lidija Kostelac, Matej Racković, Nineta Avramović, Aleksa Mileusnić, Ilijia Bajić, Mirka Janković, Milena Čukić, Bojana Rakočević, Danijela Juričev, Elizabeta Petaković, Vanja Žanko, Marinka Tanasković, Milorad Gavrilović, Igor Karaljev, Jelena Bogavac, Vesna Šolti, Marija Đorđević, Dragana Ivanović, Stanislava Momčilović, Nataša Ilić, Nevena Mijatović, Ana Stefanović, Filip Trgovčević, Stefan Rokvić, Boško Stojanović, Marko Živković, Vladimir Marinković, Radio Television Serbia, Film News of Serbia, numerous artists and theatre workers the world over, donors and sponsors who prevented the carefully kept festival material to be eroded by time and obsolete forms of storage which woujld mean a great loss both for our and world culture.

error: Content is protected !!